Willis Family

Of

Virginia Kentucky and Ohio

Henry Willis Sr.

Henry Willis Jr.

Willis' in Lawrence County Ohio

Governor Simeon Willis

Home